การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-
-
-
-
-
2103 กรมการแพทย์
-
-
-
-
-
2104 กรมควบคุมโรค
-
-
-
-
-
2105 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-
-
-
-
-
2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-
-
-
-
-
2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
-
-
-
-
-
2108 กรมสุขภาพจิต
-
-
-
-
-
2109 กรมอนามัย
-
-
-
-
-
2110 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-
-
-
-
-
2111 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
-
-
-
-
-
2113 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
-
-
-
-
-
2114 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
-
-
-
-
-
2115 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.