การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
1902 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
-
-
-
1903 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
-
-
-
-
-
1904 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
-
-
-
-
-
1905 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
-
-
-
-
-
1906 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
-
-
-
-
-
1908 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
-
-
-
-
-
1909 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนฯ
-
-
-
-
-
1910 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
-
-
-
-
-
1911 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
-
-
-
-
-
1912 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
-
-
-
-
-
1913 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
-
-
-
-
-
1914 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.