การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
1702 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
-
-
-
-
-
1703 กรมการจัดหางาน
-
-
-
-
-
1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-
-
-
-
-
1705 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-
-
-
-
-
1706 สำนักงานประกันสังคม
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.