การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
1602 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
-
-
-
-
-
1603 กรมคุมประพฤติ
-
-
-
-
-
1604 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-
-
-
-
-
1605 กรมบังคับคดี
-
-
-
-
-
1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
-
-
-
-
-
1607 กรมราชทัณฑ์
-
-
-
-
-
1608 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
-
-
-
-
-
1609 สำนักงานกิจการยุติธรรม
-
-
-
-
-
1610 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
-
-
-
-
-
1611 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-
-
-
-
-
1612 สำนักงาน ป.ป.ท.
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.