การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
1502 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
-
-
-
-
-
1503 กรมการปกครอง
-
-
-
-
-
1504 กรมการพัฒนาชุมชน
-
-
-
-
-
1505 กรมที่ดิน
-
-
-
-
-
1506 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
-
-
-
-
1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
-
-
-
-
-
1508 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
-
-
-
-
-
1509 กรุงเทพมหานคร
-
-
-
-
-
1511 เมืองพัทยา
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.