การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ 54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
1302 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-
-
-
-
-
1303 กรมการค้าต่างประเทศ
-
-
-
-
-
1304 กรมการค้าภายใน
-
-
-
-
-
1305 กรมการประกันภัย
-
-
-
-
-
-
1306 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
-
-
-
-
-
1307 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
-
-
-
-
-
1308 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
-
-
-
-
-
1309 กรมส่งเสริมการส่งออก
-
-
-
-
-
1311 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
-
-
-
-
-
1312 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.