การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ 54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
1102 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
-
-
-
-
1104 กรมอุตุนิยมวิทยา
-
-
-
-
-
1105 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
-
-
-
-
-
1106 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
-
-
-
-
-
1107 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
-
-
1108 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.