การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ 54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
0902 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-
-
-
-
-
0903 กรมควบคุมมลพิษ
-
-
-
-
-
0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
-
-
-
-
-
0905 กรมทรัพยากรธรณี
-
-
-
-
-
0906 กรมทรัพยากรน้ำ
-
-
-
-
-
0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
-
-
-
-
-
0908 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-
-
-
-
-
0909 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-
-
-
-
-
0911 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-
-
-
-
-
0912 กรมป่าไม้
-
-
-
-
-
0913 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานฯ
-
-
-
-
-
0914 องค์การบริหารจัดการก๊าซฯ
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.