การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
0802 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
-
-
-
-
-
0803 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
-
-
-
-
-
0804 กรมการขนส่งทางบก
-
-
-
-
-
0805 กรมการขนส่งทางอากาศ
-
-
-
-
-
0806 กรมทางหลวง
-
-
-
-
-
0807 กรมทางหลวงชนบท
-
-
-
-
-
0808 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.