การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
0702 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
-
-
-
-
0703 กรมชลประทาน
-
-
-
-
-
0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-
-
-
-
-
0705 กรมประมง
-
-
-
-
-
0706 กรมปศุสัตว์
-
-
-
-
-
0708 กรมพัฒนาที่ดิน
-
-
-
-
-
0709 กรมวิชาการเกษตร
-
-
-
-
-
0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
-
-
-
-
-
0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
-
-
-
-
-
0713 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
-
-
-
-
-
0714 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
-
-
-
-
-
0715 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-
-
-
-
-
0717 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
-
-
-
-
-
0718 กรมการข้าว
-
-
-
-
-
0719 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
-
-
-
-
-
0720 กรมหม่อนไหม
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.