การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ 54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
0602 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
-
-
-
-
-
0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
-
-
-
-
-
0604 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
-
-
-
-
-
0605 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนฯ
-
-
-
-
-
0606 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
-
-
-
-
-
0607 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.