การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงการคลัง

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ 54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
0302 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
-
-
-
-
-
0303 กรมธนารักษ์
-
-
-
-
-
0304 กรมบัญชีกลาง
-
-
-
-
-
0305 กรมศุลกากร
-
-
-
-
-
0306 กรมสรรพสามิต
-
-
-
-
-
0307 กรมสรรพากร
-
-
-
-
-
0308 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
-
-
-
-
-
0309 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
-
-
-
-
-
0311 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
-
-
-
-
-
0312 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
-
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.