การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อนขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
0101 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
-
-
-
-
-
0102 กรมประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
-
0103 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
-
-
-
-
-
0104 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
-
-
-
-
-
0105 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-
-
-
-
-
0106 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
-
-
-
-
-
0107 สำนักงบประมาณ
-
-
-
-
-
0108 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
-
-
-
-
-
0109 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-
-
-
-
-
0111 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
-
-
-
-
-
0112 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-
-
-
-
-
0114 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
-
-
-
-
-
0116 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
-
-
-
-
-
0119 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
-
-
-
-
-
0121 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
-
-
-
-
-
0122 สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
-
-
-
-
-
-
0123 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-
-
-
-
-
0124 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
-
-
-
-
-
0125 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.