รายงานผลการประมวลผลคัดลอกข้อมูลเอกสารงบประมาณ                                      
 
การผ่านรายการเอกสารใหม่                                                                                                  
       หมายเลขเอกสารเดิม       Status             หมายเลขเอกสารใหม่          Status             เอกสารกลับรายการ       
 Msg. Type                                         Error Msg                                                           
 รายการเอกสารที่ผ่านรายการ/เตรียมผ่านรายการ                                                                            
 THAI  2012  2000002020            S         THAI  2012  2000040679                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040679 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002024            S         THAI  2012  2000040680                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040680 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002027            S         THAI  2012  2000040681                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040681 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002028            S         THAI  2012  2000040682                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040682 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002032            S         THAI  2012  2000040683                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040683 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002034            S         THAI  2012  2000040684                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040684 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002039            S         THAI  2012  2000040685                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040685 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002040            S         THAI  2012  2000040686                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040686 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002047            S         THAI  2012  2000040687                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040687 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002048            S         THAI  2012  2000040688                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040688 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
                                      รายงานผลการประมวลผลคัดลอกข้อมูลเอกสารงบประมาณ                                      
 
การผ่านรายการเอกสารใหม่                                                                                                  
       หมายเลขเอกสารเดิม       Status             หมายเลขเอกสารใหม่          Status             เอกสารกลับรายการ       
 Msg. Type                                         Error Msg                                                           
 THAI  2012  2000002049            S         THAI  2012  2000040689                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040689 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002050            S         THAI  2012  2000040690                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040690 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002055            S         THAI  2012  2000040691                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040691 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002056            S         THAI  2012  2000040692                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040692 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002059            S         THAI  2012  2000040693                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040693 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002060            S         THAI  2012  2000040694                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040694 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002061            S         THAI  2012  2000040695                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040695 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002062            S         THAI  2012  2000040696                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040696 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002063            S         THAI  2012  2000040697                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040697 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002066            S         THAI  2012  2000040698                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040698 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002071            S         THAI  2012  2000040699                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
                                      รายงานผลการประมวลผลคัดลอกข้อมูลเอกสารงบประมาณ                                      
 
การผ่านรายการเอกสารใหม่                                                                                                  
       หมายเลขเอกสารเดิม       Status             หมายเลขเอกสารใหม่          Status             เอกสารกลับรายการ       
 Msg. Type                                         Error Msg                                                           
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040699 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002073            S         THAI  2012  2000040700                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040700 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002075            S         THAI  2012  2000040801                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040801 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002076            S         THAI  2012  2000040802                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040802 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002077            S         THAI  2012  2000040803                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040803 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002078            S         THAI  2012  2000040804                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040804 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002079            S         THAI  2012  2000040805                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040805 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000002080            S         THAI  2012  2000040806                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040806 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000005816            S         THAI  2012  2000040807                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040807 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000005817            S         THAI  2012  2000040808                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040808 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 THAI  2012  2000005947            S         THAI  2012  2000040809                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040809 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
                                      รายงานผลการประมวลผลคัดลอกข้อมูลเอกสารงบประมาณ                                      
 
การผ่านรายการเอกสารใหม่                                                                                                  
       หมายเลขเอกสารเดิม       Status             หมายเลขเอกสารใหม่          Status             เอกสารกลับรายการ       
 Msg. Type                                         Error Msg                                                           
 THAI  2012  2000005948            S         THAI  2012  2000040810                                                    
 ข้อความจากเอกสารใหม่                                                                                                  
     S       สร้าง เอกสารการป้อนงบประมาณ FM THAI20122000040810 แล้ว  การอ้างอิงภายนอก:                                 
 ข้อความเอกสารกลับรายการเอกสารเดิม                                                                                     
 รายการเอกสารที่เกิดข้อผิดพลาด                                                                                         
 THAI  2012  2000002051            E                                                                                   
     E       รหัสงบประมาณ 0101213001700003 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
     E       รหัสงบประมาณ 0101213001700003 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 THAI  2012  2000002052            E                                                                                   
     E       รหัสงบประมาณ 0101213001700003 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
     E       รหัสงบประมาณ 0101213001700003 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 THAI  2012  2000002053            E                                                                                   
     E       รหัสงบประมาณ 0101213001700009 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
     E       รหัสงบประมาณ 0101213001700009 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 THAI  2012  2000002054            E                                                                                   
     E       รหัสงบประมาณ 0101213001700009 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
     E       รหัสงบประมาณ 0101213001700009 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 THAI  2012  2000002057            E                                                                                   
     E       รหัสงบประมาณ 0101274006700001 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
     E       รหัสงบประมาณ 0101274006700001 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 THAI  2012  2000002058            E                                                                                   
     E       รหัสงบประมาณ 0101274006700001 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
     E       รหัสงบประมาณ 0101274006700001 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 THAI  2012  2000002067            E                                                                                   
     E       รหัสงบประมาณ 0101282011700004 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
     E       รหัสงบประมาณ 0101282011700004 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 THAI  2012  2000002068            E                                                                                   
     E       รหัสงบประมาณ 0101282011700004 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
     E       รหัสงบประมาณ 0101282011700004 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 THAI  2012  2000022271            E                                                                                   
     E       รหัสงบประมาณ 0101213001700009 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
     E       รหัสงบประมาณ 0101213001700009 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
                                      รายงานผลการประมวลผลคัดลอกข้อมูลเอกสารงบประมาณ                                      
 
การผ่านรายการเอกสารใหม่                                                                                                  
       หมายเลขเอกสารเดิม       Status             หมายเลขเอกสารใหม่          Status             เอกสารกลับรายการ       
 Msg. Type                                         Error Msg                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
จำนวนเอกสารที่อ่านได้ทั้งหมด:                            41                                                              
จำนวนเอกสารที่เคยได้รับการประมวลผลแล้ว:                   0                                                              
จำนวนเอกสารที่ผ่านรายการ/เตรียมผ่านรายการ:               32                                                              
จำนวนเอกสารที่มีข้อผิดพลาด:                               9