รายงานผลการประมวลผลคัดลอกข้อมูลเอกสารงบประมาณ                                      
 
การผ่านรายการเอกสารใหม่                                                                                                  
       หมายเลขเอกสารเดิม       Status             หมายเลขเอกสารใหม่          Status             เอกสารกลับรายการ       
 Msg. Type                                         Error Msg                                                           
 รายการเอกสารที่ผ่านรายการ/เตรียมผ่านรายการ                                                                            
 รายการเอกสารที่เกิดข้อผิดพลาด                                                                                         
 THAI  2012  2000015455            E                                                                                   
     E       งบประมาณของผู้ส่งงบประมาณไม่เพียงพอเป็นจำนวนเงิน           63,021.00 กรุณาตรวจสอบ                         
     E       รหัสงบประมาณ 0100931001110005 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 THAI  2012  2000015456            E                                                                                   
     E       รหัสงบประมาณ 0100931001110005 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 THAI  2012  2000015457            E                                                                                   
     E       งบประมาณของผู้ส่งงบประมาณไม่เพียงพอเป็นจำนวนเงิน           63,021.00 กรุณาตรวจสอบ                         
     E       รหัสงบประมาณ 0100931001110006 : ผิดพลาดในการmapping รหัสงบประมาณใหม่                                      
 
 
จำนวนเอกสารที่อ่านได้ทั้งหมด:                             3                                                              
จำนวนเอกสารที่เคยได้รับการประมวลผลแล้ว:                   0                                                              
จำนวนเอกสารที่ผ่านรายการ/เตรียมผ่านรายการ:                0                                                              
จำนวนเอกสารที่มีข้อผิดพลาด:                               3