โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS และ/หรือหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS (กรมจังหวัด) ของสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสิ้น 750 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS การจัดซื้อจัดจ้าง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด ทำให้เบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย