โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง
และหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
 
 

โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GFMIS สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานระบบ GFMIS อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ