โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 5
 
 

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง