โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับกลุ่มจังหวัด
 
 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับกลุ่มจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มจังหวัดเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ รวมทั้งเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ทั้ง 6 ระบบงาน
ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่ง ระบบสินทรัพย์ และระบบบัญชีแยกประเภท โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง