การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ VDO Conference
 
 

                นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสำนักงานคลังเขตทั้ง 9 เขต โดยถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านเครือข่าย Intranet ของกรมบัญชีกลาง ไปยังสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. - 16.00 น.