การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VDO Conference
 
 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VDO Conference และผ่านระบบ Intranet ให้กับสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMISการจัดซื้อจัดจ้าง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการบัญชีภาครัฐ ทำให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ