โครงการฝึกอบรบเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด)
 
 

โครงการฝึกอบรบเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด) รุ่นที่ 2
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง