โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 4
 
 

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง