โครงการฝึกอบรบเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด)
 
 

โครงการฝึกอบรบเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด)
รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง