โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1
 
 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง