“โครงการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2”
 
 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังเขต
และสำนักงานคลังจังหวัดด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 ” ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2558