“โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘”
 
 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อให้ส่วนราชการ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ไม่เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยให้ดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งจ้าง (PO) รายการรับ และนำส่งเงิน รายการเบิกหักผลักส่งไม่ลงรับตัวเงิน ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 และรายการที่ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในเดือนกันยายนจะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกรายการ ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด