โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี ผ่าน Web Online รุ่นที่ 5
 
 

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี ผ่าน Web Online รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง