โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของระบบ GFMIS
 
 

โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของระบบ GFMIS ขึ้นให้แก่บุคลากรของสำนัก GFMIS และสำนักงานคลังเขต 6
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง