โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง
 
 

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง