การติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559
 
 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 
  พัทลุง  
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 

สตูล