โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรกรมบัญชีกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐ
 
 

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรกรมบัญชีกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลางให้มีความรู้ ความเข้าใจกฏหมายการเงินการคลัง รวมถึงเข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ