การติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 
  อุดรธานี  
   
     
   
     
 
 
     
 
 
  กาฬสินธุ์  
 
 
     
   
     
   
     
   
  มุกดาหาร