โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร และ ระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2
 
 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร และ ระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง