โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS และ/หรือหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS (กรมจังหวัด) ของสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสิ้น 800 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS การจัดซื้อจัดจ้าง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด ทำให้เบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย