โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
 

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน ในพิธีเปิด “โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ส่วนราชการ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ไม่เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยให้ดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งจ้าง (PO) รายการรับ และนำส่งเงิน รายการเบิกหักผลักส่งไม่ลงรับตัวเงิน ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 และรายการที่ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในเดือนกันยายนจะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกรายการ ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด