โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายวิทยาการการเงินในระบบ GFMIS รุ่นที่ 8 (กองทัพอากาศ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง
 
 
     โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายวิทยาการการเงินในระบบ GFMIS รุ่นที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง้