โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 4
 
 

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง