โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 3
 
 

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง