โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2
 
 

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง