โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1
 
 

โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง