โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน รุ่นที่ 2
 
 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง