โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน รุ่นที่ 1
 
 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับทุนหมุนเวียน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง