การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (1 ตุลาคม 2562)
 

 เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนของสำนักงบประมาณ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด บันทึกรายการในระบบ GFMIS โดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. ปีบัญชี - การระบุปีบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน ขอให้ระบุปีบัญชีเป็น 2020
2. แหล่งของเงิน - ขอให้ระบุแหล่งของเงินเป็น 63XXXXX
3. รหัสงบประมาณ  

  • รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

4. รหัสกิจกรรมหลัก

  • รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)