การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน (ยกเว้น หน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และองค์การบริหารส่วนจังหวัด) (1 ตุลาคม 2562)
 

 เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนของสำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยงาน (ยกเว้น หน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และองค์การบริหารส่วนจังหวัด) บันทึกรายการในระบบ GFMIS โดยระบุรายละเอียดดังนี้
1. ปีบัญชี - การระบุปีบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน ขอให้ระบุปีบัญชีเป็น 2020
2. แหล่งของเงิน - ขอให้ระบุแหล่งของเงินเป็น 63XXXXX
3. รหัสงบประมาณ – ขอให้ใช้รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2562 ตามเดิม

4. รหัสกิจกรรมหลัก - ขอให้ใช้รหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ 2562 ตามเดิม