โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2
 
 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่นที่ 2 จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง