ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือนธันวาคม 2551
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.4/ว 436 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
 

ที่ กค 0423.3/ว 422 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนขายบิลของทุนหมุนเวียน

  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/32488 เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 423 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนพศจิกายน 2551
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 409 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 399 ลว. 17 พ.ย. 51 เรื่อง การกำหนดประเภทเอกสารและรหัสบัญชีแยกประเภทตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
  ที่ กค 0427/ว 379 เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
  ที่ กค 0409.3/ว.383 ลว. 7 พ.ย. 51 เรื่อง การเรียกรายงานถอนคืนรายได้
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 378 ลว. 4 พ.ย. 51 เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานของงบประมาณจังหวัดในระบบ GFMIS
เดือนตุลาคม 2551
  ที่ กค 0423.2/ว370 เรื่องหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS
 

ด่วนที่สุด ที่ กค0423.3/ว365 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS

 

ที่ กค 0423.3/ว 364 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS ของหน่วยงานลักษณะพิเศษ

 

กค 0423.4/ว362 ลว. 20 ตุลาคม 2551 เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

 

ด่วนที่สุด ที่ กค0409.3/ว359 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปพลางก่อน

 

ที่ กค 0409.2/ว 357 ลว. 17 ต.ค.51 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

 

ที่ กค 0409.3/ว 353 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

 

ที่ กค 0409.3/ว 14 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว347 ลงวัีนที่ 3 ตุลาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกรายการทยอยจ่ายเงินชำระหนี้ ในระบบ GFMIS

 

ที่ กค 0423.3/ว 337 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและนำเงินส่งคลัง

 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว346 เรื่อง การนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

 

กค0409.3/ว333 ลว. 29 กันยายน 2551 เรื่อง คู่มือกระบวนงานการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

เดือนกันยายน 2551
  กค0409.3/ว334 ลว. 29 กันยายน 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ชดใช้คืนเงินยืมข้ามปีงบประมาณในระบบ GFMIS
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3 / ว 332 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเีรียกรายงาน เอกสารกันเงินไว้เบิกเ้หลื่่อมปีและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่าน Web Report
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3 / ว 331 เรื่อง แนวปฏิบัติกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
กรณีงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.3 / ว 327 เรื่อง การบันทึกรายการการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551
  ด่วนมาก ที่ กค 0423.4 / ว 320 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2 / ว309 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบผลการโอนยอดบัญชีที่ระงับการใช้งานรายหน่วยเบิกจ่าย
  ด่วน ที่ กค 0409.2 /ว318 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 เรื่องรายงานเงินงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว101 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS
  ด่วนมาก ที่ กค 0423.2/ว311 เรื่องขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
  กค 0409.3 / ว 315 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS วันสิ้นปีงบประมาณ
  กค 0409.2 / ว 308 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุประเภทเงินที่นำส่งในใบฝากเงิน Pay in Slip
  กค 0409.2 / ว 302 เรื่องรายงานแสดงยอดงบประมาณ ตามหน่วยรับงบประมาณ
  กค 0420.2 /ว 299 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
  กค 0409.2/ว 296 เรื่องกระบวนงานการบันทึกรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังในระบบ GFMIS
  ที่ กค 0409.2/ว 294 เรื่อง รายงานการตามระบบการรับและนำส่งเพิ่มเติม
เดือนสิงหาคม 2551
  ที่ กค 0423.3/ว 263 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินถาวรในระบบ GFMIS
  กค 0406.6/ว 284 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม/สัมมนา เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  กค 0409.2/ว281 การปรับปรุงรายงานระบบบริหารเงินทุนใน Web Report
  กค 0409.3/ว273 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการการเบิกเกินส่งคืนบำนาญและเงินเดือนจ่ายตรงในระบบ GFMIS
  ที่ กค 0409.2/ว272 เรื่องการเรียกรายงานการจ่ายชำระเงิน
  ที่ กค 0409.2/ว 265 วิธีปฎิบัติในการบันทึกรายการเช็คคืนในระบบ GFMIS
  กค 0409.3/ว267 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกระบวนงานโอนจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ
  ที่ กค0423.3/ว 260 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2551 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
เดือนกรกฏาคม 2551
  ที่ กค 0427/17613 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2551 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
  ที่ กค 0423.3/ว 256 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2551 เรื่อง แนวทางการบันทึกรายการบัญชีของเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS
  ที่ กค 0423.3/ว 240 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2551 เรื่อง วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดื่วบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  ด่วนที่สุด กค 0409.2/ว229 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จาก ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Management Information System : MIS)
  ด่วนมาก กค 0409.3/ว226 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS
เดือนมิถุนายน 2551
  ที่ กค 0423.3/ว 220 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 เรื่อง การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินของทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS
  กค0409.3/ว221 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบ GFMIS
  ที่ กค 0423.3/ ว 210 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของงบประมาณ พ.ศ. 2550
  ที่ กค 0423.3/ว 208 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เรื่องการจัดทำงบทดลองตามแบบ บช 05 ที่ปรับปรุงใหม่ในระบบ
  ที่ กค 0409.3/ว 212 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน และการนำส่งเงินเพื่อชดใช้เงินทดลอง GFMIS
  ที่ กค 0409.3/ว 181 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS (4 มิ.ย. 2551)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 196 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการบันทึกการล้างเงินยืมในระบบ GFMIS (4 มิ.ย. 2551)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 195 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS (4 มิ.ย. 2551)
เดือนเมษายน 2551
  ที่ กค 0423.2/ ว 141 ลงวันที่ 25 เมษายน 2551 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (25 เม.ย. 2551)
  ด่วนมากที่ กค 0423.3/ว 131 ลงวันที่ 10 เมษายน 2551 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ (10 เม.ย. 2551)
  ที่ กค 0409.2/ว 126 ลงวันที่ 4 เมษายน 2551 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบรับและนำเงินส่งคลัง (8 เม.ย. 2551)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 105 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (3 เม.ย. 2551)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (2 เม.ย. 2551)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (1 เม.ย. 2551)
เดือนมีนาคม 2551
  ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 112 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551 เรื่อง การบันทึกข้อมูลทางบัญชีของทุนหมุนเวียนของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ในระบบ GFMIS
(25 มี.ค. 2551)
  ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 111 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551 เรื่อง การบันทึกข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ของหน่วยงานลักษณะพิเศษ (25 มี.ค. 2551)
  ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 110 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551 เรื่อง การบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในระบบ GFMIS (25 มี.ค. 2551)
  การนำส่งแบบเอกสารของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ Excel Loader ( 25 มี.ค. 2551)
  ด่วนมาก ที่กค 0423.4/ว100 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2551 เรื่อง การปิดงวดบัญชีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (17 มี.ค. 2551)
  ว 84 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2550 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
(5 มี.ค. 2551)
เดือนกุมภาพันธ์ 2551
  ด่วนที่สุด ที่ กค0409.2/ว 74 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (28 ก.พ. 2551)
  ที่ กค 0406.4/ว 65 ลว. 20 ก.พ. 51 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (27 ก.พ. 2551)
  ที่ กค 0409.4/ว 64 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ในระบบ GFMIS (20 ก.พ. 2551)
  แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (14 ก.พ. 2551)
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการยุบสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ เพิ่มเติม (7 ก.พ. 2551)
  กำหนดและแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานคลังเขตตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
พ.ศ.2551
(7 ก.พ. 2551)
  แนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2551( 1 ก.พ. 2551)