ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือนธันวาคม 2557
 

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ( 23 ธ.ค. 2557)

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS ( 17 ธ.ค. 2557)

 

ขอเชิญประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(8 ธ.ค. 2557)

 

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่เศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ว122 ( 8 ธ.ค. 2557)

     
เดือนพฤศจิกายน 2557
 

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป( ว 370 ) (27 พ.ย.2557)

 

แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (27 พ.ย.2557)

 

ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( 21 พ.ย. 2557)

 

แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน ( 18 พ.ย 2557)

 

ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (13 พ.ย. 2557)

 

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(ว13) ( 11 พ.ย. 2557)

     
เดือนตุลาคม 2557
 

การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 106 )( 27 ต.ค.2557)

 

แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน ( 17 ต.ค. 2557)

 

การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 299 )( 16 ต.ค. 2557)

 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(13 ต.ค. 2557)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน สามารถดาวน์โหลด(กค 0423.2/ว237)ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ -> มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติด้านการบัญชีภาครัฐ ( 13 ต.ค. 2557)

     
เดือนกันยายน 2557
 

ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)( 26 ก.ย. 2557)

 

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online (ว261) ( 26 ก.ย. 2557)

 

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online (ว260) ( 26 ก.ย. 2557)

 

การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี ( ว 254 )( 24 ก.ย. 2557)

 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Terminal ( 18 ก.ย. 2557)

 

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS ( ว 248 ) ( 17 ก.ย. 2557)

 

วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online ( 16 ก.ย. 2557)

 

การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS( 11 ก.ย. 2557)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 84 )( 8 ก.ย. 2557)

 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ว 85)( 8 ก.ย. 2557)

 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ว 83)( 8 ก.ย. 2557)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบGFMIS( 8 ก.ย. 2557)

     
เดือนสิงหาคม 2557
 

มติ คสช. ๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ( 7 ส.ค. 2557)

 

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ( ว 217 ) ( 21 ส.ค. 2557)

 

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณมติ คสช. ๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ( 22 ส.ค. 2557)

 

วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับ ในระบบ GFMIS Web online ( 27 ส.ค. 2557)

 

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557( 27 ส.ค. 2557)

 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 77 ) ( 28 ส.ค. 2557)

 

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 78 )( 29 ส.ค. 2557)

 

การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ( 29 ส.ค. 2557)

     
เดือนกรกฏาคม 2557
 

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(15 ก.ค. 2557)

 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557( 3 ก.ค.2557)

     
เดือนมิถุนาคม 2557
 

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557( 24 มิ.ย. 2557)

 

แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พ.ศ 2557 ( 12 มิ.ย. 2557)

 

การบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 ในช่วง 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 ) ( 10 มิ.ย. 2557)

 

แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในระบบ GFMIS( 5 มิ.ย. 2557)

     
เดือนพฤษภาคม 2557
 

แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) ( 30 เม.ย.2557)

 

กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web report ในระบบ GFMIS( 30 เม.ย.2557)

 

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( 29 เม.ย.2557)

     
เดือนเมษายน 2557
 

การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ว80) ( 8 เม.ย.2557)

เดือนมีนาคม 2557
 

ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) (31 มี.ค.2557)

 

คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS Web online (31 มี.ค.2557)

 

การขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี (24 มี.ค.2557)

 

การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ( 21 มี.ค.2557)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ว 21) (20 มี.ค.2557)

 

การเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (13 มี.ค.2557)

     
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
 

การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร (28 ก.พ.2557)

 

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(17 ก.พ.2557)

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์(13 ก.พ.2557)

 

ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง(13 ก.พ.2557)

 

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป(6 ก.พ.2557)

     
เดือนมกราคม 2557
 

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (29 ม.ค.2557)

 

การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ (24 ม.ค.2557)

 

การประมวลผลข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (13 ม.ค.2557)

     
เดือนธันวาคม 2556
 

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน( 24 ธ.ค. 2556)

 

แนวแนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (13 ธ.ค. 2556)

 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 449 )(12 ธ.ค. 2556)

 

ผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชการ(6 ธ.ค. 2556)

     
เดือนพฤศจิกายน 2556
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (22 พ.ย. 2556)

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระบบ GFMIS (21 พ.ย. 2556)

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (19 พ.ย. 2556)

 

การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ(19 พ.ย. 2556)

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน(13 พ.ย. 2556)

 

การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS (5 พ.ย. 2556)

     
ระเบียบนโยบายย้อนหลัง ปี 2551|2552|2553|2554|2555|2556|2557