ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือนธันวาคม 2556
 

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน( 24 ธ.ค. 2556)

 

แนวแนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (13 ธ.ค. 2556)

 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 449 )(12 ธ.ค. 2556)

 

ผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชการ(6 ธ.ค. 2556)

     
เดือนพฤศจิกายน 2556
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (22 พ.ย. 2556)

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระบบ GFMIS (21 พ.ย. 2556)

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (19 พ.ย. 2556)

 

การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ(19 พ.ย. 2556)

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน(13 พ.ย. 2556)

 

การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS (5 พ.ย. 2556)

     
เดือนตุลาคม 2556
 

แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (18 ต.ค. 2556)

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน (16 ต.ค. 2556)

 

การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (ว 373 ) (10 ต.ค. 2556)

 

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (9 ต.ค. 2556)

     
เดือนกันยายน 2556
 

คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)(30 ก.ย.2556)

 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่าน GFMIS Web online(30 ก.ย.2556)

 

คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ(30 ก.ย.2556)

 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 115)(30 ก.ย.2556)

 

หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ว 114)(27 ก.ย.2556)

 

คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)(26 ก.ย.2556)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)(26 ก.ย.2556)

 

คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ(26 ก.ย.2556)

 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน(25 ก.ย.2556)

 

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS 2556(3 ก.ย.2556)

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง(2 ก.ย.2556)

 

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556(2 ก.ย.2556)

เดือนสิงหาคม 2556
 

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ(26 ส.ค.2556)

 

การลบเอกสารพักในระบบGFMIS (21 ส.ค.2556)

 

ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (21 ส.ค.2556)

     
เดือนกรกฎาคม 2556
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ในระบบ GFMIS(19 ก.ค.2556)

 

แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(16 ก.ค.2556)

 

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) (3 ก.ค.2556)

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระบบ GFMIS (2 ก.ค.2556)

     
เดือนมิถุนายน 2556
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554(24 มิ.ย.2556)

 

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ(24 มิ.ย.2556)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(6 มิ.ย.2556)

 

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) (3 มิ.ย.2556)

 

ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (3 มิ.ย.2556)

     
เดือนมิถุนายน 2556
 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(6 มิ.ย.2556)

 

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) (3 มิ.ย.2556)

 

ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (3 มิ.ย.2556)

     
เดือนพฤษภาคม 2556
 

คำถาม-คำตอบน่ารู้ GFMIS(23 พ.ค.2556)

 

ขอความอนุเคราะห์ในการกรอแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการด้าน GFMIS ผ่าน Facebook และระบบ Click Quick(23 พ.ค.2556)

 

แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ(14 พ.ค.2556)

 

การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ(10 พ.ค.2556)

 

การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย(10 พ.ค.2556)

 

แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี(10 พ.ค.2556)

 

การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล(3 พ.ค.2556)

     
เดือนเมษายน 2556
 

ซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556(30 เม.ย.2556)

 

การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก(10 เม.ย.2556)

     
เดือนมีนาคม 2556
  คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)(29 มี.ค.2556)
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(27 มี.ค.2556)
  แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (25 มี.ค.2556)
 

แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย (7 มี.ค.2556)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS(6 มี.ค.2556)

     
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) (28 ก.พ.2556)

 

การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP(22 ก.พ.2556)

 

แนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (21 ก.พ.2556)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556(19 ก.พ.2556)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS (18 ก.พ.2556)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS (14 ก.พ.2556)

 

การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบGFMIS (14 ก.พ.2556)

 

การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP (8 ก.พ.2556)

 

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP(7 ก.พ.2556)

 

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี(6 ก.พ.2556)

เดือนมกราคม 2556
 

แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS (31 ม.ค.2556)

 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (30 ม.ค.2556)

 

แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบGFMIS (28 ม.ค.2556)

 

การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่าย (8 ม.ค.2556)

ระเบียบนโยบายย้อนหลัง ปี 2551|2552|2553|2554|2555|2556|2557