ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือนธันวาคม 2555
 

แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online (24 ธ.ค.2555)

 

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(21 ธ.ค.2555)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (20 ธ.ค.2555)

 

แนวทางการบันทึกรายการบัญชีของทุนหมุนเวียนเข้าระบบ GFMIS Web Online(18 ธ.ค.2555)

 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(17 ธ.ค.2555)

 

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน(13 ธ.ค.2555)

เดือนตุลาคม 2555
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบGFMIS (31 ต.ค.2555)

 

คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online(17 ต.ค.2555)

 

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(17 ต.ค.2555)

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลงบทดลองสำหรับหน่วยงานอิสระ และองค์การมหาชน ผ่าน GFMIS Web Online(12 ต.ค.2555)

 

การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online(8 ต.ค.2555)

 

การยุบรวมสิทธิการอนุมัตินำส่ง (P3)(4 ต.ค.2555)

 

การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (1 ต.ค.2555)

เดือนกันยายน 2555
 

คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)(25 ก.ย.2555)

 

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GPระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (24 ก.ย.2555)

  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (19 ก.ย.2555)
  คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online (18 ก.ย.2555)
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online (18 ก.ย.2555)

  แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ จากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน (18 ก.ย.2555)
  คู่มือการบันทึกรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online สำหรับหน่วยเบิกจ่ายระดับกรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (14 ก.ย.2555)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (14 ก.ย.2555)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่าน GFMIS Web Online (13 ก.ย.2555)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ( 7 ก.ย.2555)
  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( 5 ก.ย.2555)
เดือนสิงหาคม 2555
  แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ(31 ส.ค.2555)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (31 ส.ค.2555)
  การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบGFMIS(28 ส.ค.2555)
  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (27 ส.ค.2555)
  แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS (23 ส.ค.2555)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online (21 ส.ค.2555)
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (10 ส.ค.2555)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (6 ส.ค.2555)
เดือนกรกฏาคม 2555
  คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (30 ก.ค.2555)
  วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online (25 ก.ค.2555)
  การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 (19 ก.ค. 2555)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS (17 ก.ค. 2555)
  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล (11 ก.ค. 2555)
เดือนมิถุนายน 2555
  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในระบบ GFMIS (22 มิ.ย. 2555)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบใน GFMIS (18 มิ.ย.2555)
  การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่าย (12 มิ.ย. 2555)
เดือนพฤษภาคม 2555
  การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด (29 พ.ค. 2555)
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS (29 พ.ค. 2555)
  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (24 พ.ค. 2555)
  ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (10 พ.ค. 2555)
  ชื่อและเลขบัญชีเงินฝากธนาคารในการชำระค่าบิการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (4 พ.ค. 2555)
เดือนเมษายน 2555
  การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (27 เม.ย. 2555)
  การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง (26 เม.ย. 2555)
  การเรียกรายงานเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน (25 เม.ย. 2555)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงาน ผ่าน GFMIS Web Online (25 เม.ย. 2555)
เดือนมีนาคม 2555
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (8 มี.ค. 2555)
เดือนกุมภาพันธ์ 2555
  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพือชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน (ว.77) (29 ก.พ. 2555)
    แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพือชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน (29 ก.พ. 2555)
    การสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS (29 ก.พ. 2555)
    ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปี (28 ก.พ. 2555)
    การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (27 ก.พ. 2555)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (7 ก.พ. 2555)
เดือนมกราคม 2555
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน (31 ม.ค. 2555)
  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (16 ม.ค. 2555)
  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (16 ม.ค. 2555)
  แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (16 ม.ค. 2555)
  การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (10 ม.ค. 2555)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (10 ม.ค. 2555)
  ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาสที่ 1 (10 ม.ค. 2555)
  โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง (วันพุธที่ 11 ม.ค.55) (5 ม.ค. 2555)
  โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง (วันอังคารที่10 ม.ค.55)(5 ม.ค. 2555)
ระเบียบนโยบายย้อนหลัง ปี 2551|2552|2553|2554|2555|2556|2557